Tarihyazıcılığında Güvenlik Kurum ve Pratiklerine İlişkin Bir Değerlendirme

January 1, 2009 / 0 comments

Son on yılda Osmanlı İmparatorluğu’nda suç ve ceza, hukuk ve adliye, polis ve jandarma, ordu ve iç güvenlik, hapishane, sosyal politika ve benzeri konulara yönelik ilgide bir artış yaşanmakta. Genç kuşak Osmanlı tarihçileri ordu, jandarma ve polis gibi kurumsal nitelik taşıyan konulardan, suçun toplumsal kurgulanışı, hukuk ve adalet algılamalarının çoğulluğu ve değişen içerikleri ve ceza…

Read more →

İmparatorluk Tartışmalarında Radikal Bir Açılım

January 1, 2006 / 0 comments

Harry Harootunian, İmparatorluğun Yeni Kılığı: Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma adlı kitabıyla 11 Eylül sonrasında gündeme oturan imparatorluk tartışmalarına kuramsal derinliğe sahip radikal Marksist bir perspektif ve yeni bir boyut kazandırıyor.[1] Kitabın önemli bir kısmı İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal bilimlerin, tarih ve bölge çalışmalarının ideolojik eksenini oluşturan modernleşme teorisi eleştirisine ayrılmış. Harootunian, açık bir şekilde, modernleşme…

Read more →

Kamusal Alan Kavramına İhtiyacımız Var mı?

February 1, 2004 / 0 comments

Bu söyleşi 2004 yılında Birgün gazetesinde yayımlanmıştır: Birgün (Halkın Gazetesi), Yıl 1, Sayı 132, 23 Ağustos 2004 Pazartesi.Söyleşi: Ahmet Yusuf Özden, Ahmen Bekmen “Kamusal alanın aynı zamanda iktidarın kurulduğu ve meşruiyetinin sağlandığı bir alan olduğunu da hatırlatan Nadir Özbek, solun “demokratik kamusal alan” söyleminin peşinden gitmek yerine toplumsal demokrasi mücadelesinin meseleleriyle iştigal etmesi gerektiğini belirtiyor. Nadir…

Read more →

Modernite Tarih ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme

January 1, 2004 / 0 comments

İkinci Abdülhamid dönemi tarihçiliği, son yirmi, yirmi beş yıl içerisinde  önemli değişimler geçirdi. Örneğin, “İslâmî” ve “lâik” çevreler arasındaki ideolojik bölünmenin gölgesinde şekillenmiş olan “kızıl sultan mı, ulu hakan mı?” kutuplaşması, akademik tarihçilikte büyük oranda aşıldı.[1] İkinci Abdülhamid ve dönemine ilişkin hayli geniş olduğunu söyleyebileceğimiz yerli ve yabancı literatürü inceleyen çok sayıda çalışma daha önce yayımlandı.[2] Bu…

Read more →

Alternatif Tarih Tahayyülleri: Siyaset, İdeoloji ve Osmanlı Türkiye Tarihi

January 1, 2003 / 0 comments

“Geçmişi tarihsel olarak kurmak ‘onu gerçekten olmuş olduğu gibi’ tanımak değil, tehlike ânında birden parlayıveren anıyı ele geçirmektir. Tarihsel maddeciliğin meselesi, tehlike anında tarihsel öznenin karşısında beklenmedik bir şekilde beliriveren geçmiş imgesini alıkoymaktır. Geleneğin hem kendi varlığı, hem de onu devralanlar tehlikededir. Her ikisi de aynı tehdit altındadır: Hâkim sınıfın aleti durumuna düşmek. Geleneği, onu…

Read more →

Vakıf Tarihi Çalışmaları Üzerine Notlar

February 1, 1999 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Vakıf Tarihi Çalışmaları Üzerine Notlar.” Tarih  ve Toplum 32, no. 187 (1999): 60-62.