Osmanlı İmparatorluğu’nda Dilencilere Yönelik Devlet Politikaları ve Kamusal Söylemin Değişimi

June 1, 2009 / 0 comments

Bu yazıda on dokuzuncu yüzyıl boyunca dilenci ve serserilere yönelik devlet politikalarının ve kamusal söylemlerin değişimi izlenecektir. Esas olarak Abdülhamid ve Meşrutiyet dönemleri üzerinde durulacaksa da, on sekizinci yüzyılın ortalarından itibaren kent yoksullarına ilişkin uygulamalardaki değişimlere de kısaca değinilecektir. Böylece, Abdülhamid ve Meşrutiyet dönemlerindeki uygulamalar ve siyasî elitin söz konusu sosyal sorunlara bakışı uzun dönemli…

Read more →

Refah Devletinin Krizi, Yeni Sosyal Politika Önerileri ve “Temel Gelir” Üzerine Düşünceler

January 1, 2007 / 0 comments

Yoksulluk bugün Türkiye’nin gündeminde yer alan en önemli toplumsal ve siyasal sorunlar arasında yer alıyor. AKP hükümeti konunun politik öneminin farkında olarak seçimlerin hemen sonrasında sosyal yardım harcamalarının artırılacağı ve sosyal politikaların güçlendirileceğinin işaretini verdi. Oysa emekçi sınıflar ve yoksul halk kesimleri yararına politikaların savunusu ve toplumsal güç dengelerinin emekçi sınıflar lehine dönüştürülmesi hedefi, sosyalist…

Read more →

Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Sosyal Devlet

January 1, 2002 / 0 comments

Son yıllarda Türkiye’de toplumsal sorunlara ilişkin söylemlerin ve siyaset tartışmalarının gündemini, gittikçe artan oranda yoksulluk konusu belirlemeye başladı. Yazılı ve görsel iletişim araçlarında neredeyse her gün artan yoksulluk oranları, yoksulluğun yaratmış olduğu toplumsal risk faktörü, sosyal yardım faaliyetleri ve sosyal güvenlik sisteminin mali sorunları üzerine birden çok haber bulmak mümkün bir hale geldi.[1] Sosyal devlet kavramının…

Read more →

Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Sosyal Yardım’ Uygulamaları, 1839-1918

February 1, 1999 / 0 comments

Özbek, Nadir. “Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Sosyal Yardım’ Uygulamaları, 1839-1918.” Toplum ve Bilim, no. 83 (1999/2000): 111-32.

II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar Darülhayr-ı Ali

January 1, 1999 / 0 comments

Özbek, Nadir. “II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar Darülhayr-ı Ali.” Tarih ve Toplum, no. 182 (1999): 11-20.

90 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Topkapı Fukaraperver Cemiyeti

February 1, 1998 / 0 comments

Özbek, Nadir. “90 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Topkapı Fukaraperver Cemiyeti.” Tarih ve Toplum 30, no. 180 (1998): 4-10. Başbakanlık Arşivi’nde Topkapı Osmanlı Fukaraperver Cemiyeti adına rastladığım zaman, Milli Kütüphane kayıtlarında “fukara” veya benzeri kelimeler üzerinden bir arama yapmanın faydalı olabileceğini düşünmüştüm. Kütüphane’de hayır kurumları üzerine yapılmış araştırmalarla veya eski harflerle yazılmış kitapçıklarla karşılaşmayı beklerken, Topkapı…

Read more →

İkinci Meşrutiyet İstanbul’unda Serseriler ve Dilenciler

January 1, 1998 / 0 comments

Özbek, Nadir. “İkinci Meşrutiyet İstanbul’unda Serseriler ve Dilenciler.” Toplumsal Tarih 11, no. 64 (1999): 34-43. “Dersaadet’te tahaddüs etmekte olan vukuat-ı zabıta her ne kadar evrak-ı havadisin ve bazı eşhasın izam eyledikleri derecede değilse de…vukuatı mütehaddisenin ekseri ilan-ı Meşrutiyeti müteakip Dersaadet hapishanesinden salıverilen ve serseri takımından olan mahkumin ile müsaadat-ı vakıadan bilistifade taşranın her tarafından Dersaadet’e…

Read more →