Osmanlı Taşrasında Denetim: Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Jandarma (1876-1908)

January 5, 2010 / 0 comments

Bu çalışma Osmanlı taşrasının denetim altına alınması bakımından en önemli kurumlardan birisi olan jandarmanın tarihine yönelik bir temel oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede kurumsal bir tarih perspektifiyle sınırlı kalınmayacak, çoğunluğu Osmanlı ahalisini oluşturan sıradan fertler arasından seçilen jandarma erlerinin yaşam ve çalışma koşullarının tespitine de ayrıca önem verilecektir. Osmanlıların 1879 reformları öncesinde çoğunlukla asâkir-i zabtiye olarak…

Read more →

Tarihyazıcılığında Güvenlik Kurum ve Pratiklerine İlişkin Bir Değerlendirme

January 1, 2009 / 0 comments

Son on yılda Osmanlı İmparatorluğu’nda suç ve ceza, hukuk ve adliye, polis ve jandarma, ordu ve iç güvenlik, hapishane, sosyal politika ve benzeri konulara yönelik ilgide bir artış yaşanmakta. Genç kuşak Osmanlı tarihçileri ordu, jandarma ve polis gibi kurumsal nitelik taşıyan konulardan, suçun toplumsal kurgulanışı, hukuk ve adalet algılamalarının çoğulluğu ve değişen içerikleri ve ceza…

Read more →

Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876-1909

March 1, 2004 / 0 comments

1990’lı yıllarla birlikte ulusal egemenlik kavramının aşındığı, ulus-ötesi siyasî öznelliklerin önem kazandığı ve “yeni imparatorluk” biçimlerinin siyasette belirgin olmaya başladığı bir süreç yaşanmaktadır. Ulus-devlet ve ona tekâbül eden siyaset tarzlarına alternatif arayışları, ondokuzuncu yüzyıl imparatorluk formlarına bir dönüşü, imparatorluk geçmişinin bugünün siyasetine hizmet etmek üzere özel bir biçimde hatırlanmasını, yani, Walter Benjamin’in kullandığı tarzda, yeni…

Read more →